Down Memory Lane — Don Saletzki

Don Saletzki submitted several photos taken by his grandfather, Frank Saletzki, in the fall of 1953.